Allah ne Aqa SAW ko kis khas nemat ke bare talqeen ki?

Allah ne Aqa SAW ko kis khas nemat ke bare talqeen ki?