Sharif family kay khalif tahqeeqat ka diara kai mumalak tak phail gaya